Algemene voorwaarden van STRATO AG, versie 2.3

 • 1. Werkingssfeer, wijzigingen

  • 1. 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van STRATO AG (hierna te noemen STRATO) gelden voor alle producten en diensten van STRATO.
  • 1. 2. STRATO levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. De hier weergegeven AV gelden ook indien STRATO, met wetenschap van de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
  • 1. 3. STRATO kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door STRATO gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst STRATO de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar niet binnen de gestelde termijn bezwaar tegen maakt.
  • 1. 4. STRATO kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.
 • 2. Overeenkomst

  • 2. 1. De overeenkomst inzake de domeinregistratie komt rechtstreeks tot stand tussen de klant en de toewijzingsinstantie, dan wel de registrar. STRATO geeft voor de klant in het kader van een uitvoeringssovereenkomst opdracht tot registratie van domeinende domeinregistratie ten behoeve van de klant in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, voor zover STRATO niet zelf registrar voor het desbetreffende top-level-domein (TLD) is.
  • 2. 2. De top-level-domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor elk top-level-domein gelden aanvullend op deze Algemene Voorwaarden richtlijnen . De hiervoor genoemde gelinkte toewijzingsrichtlijnen zijn bestanddeel van deze overeenkomst.
  • 2. 3. De voor de domeinregistratie benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure doorgezonden naar de desbetreffende toewijzingsinstanties. De klant kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internetservice onder het gewenste domein ter beschikking is gesteld. Er kan geen garantie worden gegeven voor de toewijzing van bestelde domeinen.
  • 2. 4. De klant gaat ermee akkoord, dat de registratie van een domein kan worden opgeschort, verwijderd of overgedragen en gaat er tevens mee akkoord, dat de status van een domeinnaam kan worden gewijzigd, dan wel dat de registratie van de domeinnaam al dan niet blijvend kan worden geblokkeerd, om (1) fouten van de registrar of registrerende instantie bij de domeinregistratie te corrigeren, (2) om geschillen over het geregistreerde domein op te lossen, voorzover dit in overeenstemming is met een regeling van de ICANN, de registrerende instantie of de registrar, (3) om de integriteit, veiligheid en stabiliteit van het registratiesysteem van het desbetreffende top-level-domein te beschermen, of (4) ter naleving van alle toepasselijke wetten, bestuurlijke voorschriften of eisen, (rechtmatige) verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere relevante autoriteiten.
  • 2. 5. Een .asia-domein kan alleen worden geregistreerd, als minstens een van de contactpersonen een rechtspersoon is binnen de .asia Community. STRATO stelt al haar klanten een dergelijk contact gratis ter beschikking. De door STRATO uitgekozen organisatie wordt als technisch contact (Tech-C) voor het domein ingeschreven en fungeert als CED Contact overeenkomstig nr. 3.1. van de .ASIA Charter Eligibility Requirement Policies . Het aanwijzen van een individueel CED Contact door de domeineigenaar of de Admin-C is niet mogelijk.
  • 2. 6. Een providerwissel van het domein, die ook een wissel van de registrar tot gevolg heeft, is op zijn vroegst 60 dagen na de registratie mogelijk.
 • 3. Producten en diensten van STRATO

  • 3. 1. De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
  • 3.2. De beschikbaarheid van de STRATO servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar.
  • 3. 3. STRATO voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dit rechtvaardigen. STRATO zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal STRATO de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.
  • 3. 4. STRATO kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en STRATO in redelijkheid voor de klant acceptabel is.
  • 3. 5. Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt STRATO zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
  • 3. 6. Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging bv. door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig omzetten van zijn systemen.
  • 3. 7. Het is verboden servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden voor gebruik ter beschikking te stellen.
  • 3. 8. Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
  • 3. 9. Bij gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen.
 • 4. Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud

  • 4. 1. STRATO verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde programma's, toepassingen, scripts een apps een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source programma's gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
  • 4. 2. Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.
  • 4. 3. De door STRATO ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven internetpresentie gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.
  • 4. 4. In geval van inbreuk op deze bepalingen is STRATO gerechtigd, de internetpresentie, waarop inhoud of software van de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de homepage-bouwkit in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.
  • 4. 5. Hardware en overige goederen blijven eigendom van STRATO tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende rekening.
 • 5. Betalingsvoorwaarden

  • 5. 1. Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere afrekenperiode is overeengekomen. Betalingen door de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core). De klant verleent STRATO machtiging voor de uitvoering van Euro-incasso (core). STRATO verplicht zich, de daartoe verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. STRATO zal de klant de desbetreffende incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn. Pre-Notification). Deze aankondiging vind bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf (bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso's minstens twee (bank)werkdagen voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.
  • 5. 2. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst die STRATO naar redelijkheid vastlegt. Betalingen door de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core). De klant verleent STRATO machtiging voor de uitvoering van de Euro-incasso. STRATO verplicht zich, de daartoe verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. STRATO zal de klant de desbetreffende incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn. Pre-Notification). Deze aankondiging vind bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf (bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso's minstens twee (bank)werkdagen voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.
  • 5. 3. STRATO zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur gereed in de sectie klantenservice. Factuurtoezending per e-mail geschiedt kosteloos. Indien de klant factuurtoezending per post verlangt, kan STRATO hiervoor een vergoeding van € 2,50 per rekening verlangen.
  • 5. 4. STRATO kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand wijzigen. Indien de klant niet binnen de door STRATO gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst STRATO de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar geen bezwaar tegen maakt.
  • 5. 5. Vorderingen van STRATO kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
  • 5. 6. Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan STRATO haar diensten blokkeren.
  • 5. 7. Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoeding, in verzuim geraakt, kan STRATO de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn door STRATO, indien het faillissement van de klant is aangevraagd, een faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.
  • 5. 8. In geval van betalingsverzuim kan STRATO een vergoeding van de hierdoor ontstane kosten verlangen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten, die ontstaan wegens terugboekingen die aan de klant te wijten zijn.
 • 6. Plichten van de klant

  • 6. 1. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dit geldt met name ten aanzien van adresgegevens, bankgegevens en het e-mailadres, en in het geval van een domeinbestelling eveneens ten aanzien van de onder de paragrafen 6.2.1 tot 6.2.4 genoemde gegevens
  • 6. 2. De klant is verplicht bij de bestelling, overdracht en verwijdering van domeinen, mee te werken aan de wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en het wisselen van providers en registrars voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd. Hij is verplicht binnen 15 dagen te antwoorden bij navraag door STRATO of de registrar naar de juistheid van de gegevens. Dit betreft in het bijzonder
   • 6. 2. 1. naam en postadres, e-mailadres, evenals het telefoon- en evt. faxnummer van de domeineigenaar; indien het gaat om een onderneming of een organisatie, bovendien de naam van degenen die verantwoordelijk zijn voor het domein
   • 6. 2. 2. naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de technische conctactpersoon voor het domein
   • 6. 2. 3. naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de administratieve contactpersoon (Admin-C) voor het domein
   • 6. 2. 4. in het geval dat de domeineigenaar een eigen naamserver gebruikt, IP-adressen van de primaire en secundaire naamserver met inbegrip van de naam van deze servers. 6.3 Indien de gegevens, die op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen te worden verstrekt, onjuist blijken te zijn, kan STRATO het domein laten verwijderen.
  • 6. 4. Voor zover de klant geen domeineigenaar is en/of persoonsgebonden gegevens van derden, in het bijzonder ook die van de Admin-C of technische contactpersonen, doorgeeft, informeert hij deze derden over de doorgifte van hun persoonsgebonden gegevens en vraagt hij hen om instemming voor het verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken van de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
  • 6. 5. De klant verplicht zich toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en passwords gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
  • 6. 6. De klant is verplicht zijn systemen en programma's zo in te richten, dat noch de veiligheid, noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van STRATO of derden hinder ondervinden.
  • 6. 7. Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administratorrechten. STRATO kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma's of andere programma's die STRATO ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.
  • 6. 8. De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van STRATO noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende data nogmaals kosteloos overdragen op de server van STRATO.
  • 6. 9. De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
  • 6. 10. De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op Websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.
  • 6. 11. Het gebruik van de STRATO diensten voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging waardoor het toepasselijk recht wordt geschonden, is verboden.
 • 7. Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

  • 7. 1. STRATO kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van STRATO of derden in de zin van paragraaf 6.6 worden gestoord. Dit geldt ook dan, als STRATO op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke storing. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan STRATO de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen.
  • 7. 2. Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan STRATO de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder opzegtermijn beëindigen, als er voor STRATO geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen.
  • 7. 3. Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op hun rechten, of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan STRATO de inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met de derde over de schending voortduurt.
  • 7. 4. Indien de eventuele schending door een domein geschiedt , kan STRATO ook maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan, kan STRATO de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
  • 7. 5. Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 6.10 kan STRATO in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn uitspreken.
  • 7. 6. Indien de klant handelt in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 6.11, kan STRATO de diensten blokkeren.
  • 7. 7. STRATO kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.
  • 7. 8. STRATO’s recht op betaling blijft voortbestaan, zolang om vorenstaande redenen een dienst is geblokkeerd.
  • 7. 9. Bovendien kan STRATO bij verwijtbare schendingen van de verplichtingen op grond van paragraaf 6 een vast bedrag aan schadevergoeding van € 50,00 van de klant verlangen. Partijen behouden het recht een lagere of hogere schade aan te tonen.
  • 7. 10. De domeineigenaar vrijwaart STRATO, de registrar, het register en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen, van vergoedingsaanspraken vorderingen van derden tot schadevergoeding van, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie van het domein. Deze verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst.
 • 8. E-Mail

  STRATO behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten acceptabel is.

 • 9. Vrijwaring

  De klant vergoedt aan STRATO alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. STRATO informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

 • 10. Aansprakelijkheid van STRATO

  • 10. 1. STRATO is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van STRATO of een van haar hulppersonen. Indien STRATO of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die STRATO bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
  • 10. 2. Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz (Duitse variant van de Nederlandse Wet Productaansprakelijkheid).
  • 10. 3. Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan STRATO heeft betaald.
 • 11. Looptijd van de overeenkomst, opzegging

  • 11. 1. Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, wordt de overeenkomst daarna telkens met een jaar verlengd.
  • 11. 2. Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan STRATO het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie teruggeven. STRATO wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.
  • 11. 3. Alternatief kan STRATO het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen.
  • 11. 4. Indien STRATO een overeenkomst op gerechtvaardigde gronden beëindigt, vanwege betalingsverzuim of om gewichtige redenen, kan STRATO na een redelijke termijn tot verwijdering van het desbetreffende domein overgaan, voor zover de klant geen andere aanwijzing heeft gegeven.
 • 12. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

  • Herroepingsrecht

   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (STRATO AG, Pascalstr. 10, 10587 Berlin, Duitsland, Telefoon: 020 - 703 82 32) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


  • Gevolgen van de herroeping

   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (STRATO AG, Pascalstr. 10, 10587 Berlin, Duitsland, Telefoon: 020 - 703 82 32) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

   U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

   Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

  • Modelformulier voor herroeping

   Aan
   STRATO AG,
   Pascalstr. 10,
   10587 Berlin,
   Duitsland,
   020 - 703 82 32

   Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
   _________________________________
   Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
   _________________________________
   Naam/Namen consument(en):
   _________________________________
   Adres consument(en):
   _________________________________
   Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
   _________________________________
   Datum:
   _________________________________

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

  • Einde van de herroepingsbepaling

   Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien de rechtshandeling aan uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.

 • 13. Bevoegd gerecht, toepasselijk recht, geschillenbeslechting

  • 13. 1. De competente rechtbank te Berlijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is. Op alle aanspraken van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst ontstaan, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het uniforme VN-kooprecht (CISG).
  • 13. 2. Online geschillenbeslechting volgens Art. 14, lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij wijzen erop dat wij niet deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting.
Richtlijnen voor domeinregistraties
Algemene toekenningsvoorwaarden voor alle domeinextensies (Consensus Policies)
.eu Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden
WHOIS-beleid
.co.uk Toekenningsvoorwaarden
.nl Toekenningsvoorwaarden
.asia Toekenningsvoorwaarden
.me Registrierungsbedingungen
Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
.bar, .rest Toekenningsvoorwaarden
Domain-Name Dispute-Resolution Policy
.academy, .agency, .bargains, .bike, .boutique, .build, .builders, .cab, .camera, .camp, .cards, .careers, .catering, .center, .ceo, .cheap, .cleaning, .clothing, .codes, .coffee, .community, .company, .computer, .condos, .construction, .contractors, .cool, .cruises, .dating, .diamonds, .directory, .domains, .education, .email, .enterprises, .equipment, .estate, .events, .expert, .exposed, .farm, .fish, .flights, .florist, .foundation, .gallery, .glass, .graphics, .guru, .holdings, .holiday, .house, .industries, .institute, .international, .jetzt, .kitchen, .land, .lighting, .limo, .maison, .management, .marketing, .onl, .partners, .parts, .photography, .photos, .plumbing, .productions, .properties, .qpon, .recipes, .rentals, .repair, .report, .services, .shoes, .singles, .solar, .solutions, .supplies, .supply, .support, .systems, .technology, .tienda, .tips, .today, .tools, .training, .uno, .vacations, .ventures, .viajes, .villas, .vision, .voyage, .watch, .works, .zone, .capital, .engineering, .exchange, .gripe, .associates, .lease, .media, .pictures, .reisen, .toys, .university, .town, .wtf, .fail, .financial, .limited, .schule, .discount, .gratis, .investments, .cash, .fitness ,.dental, .care, .tax, .clinic, .credit, .creditcard, .furniture, .surgery, .fund, .claims Toekenningsvoorwaarden
.bid Toekenningsvoorwaarden
.build Toekenningsvoorwaarden
.buzz Toekenningsvoorwaarden
.ceo Toekenningsvoorwaarden
.club Toekenningsvoorwaarden
.dance, .democrat, .immobilien, .ninja, .futbol, .reviews, .social, .pub, .moda, .kaufen, .actor, .haus Toekenningsvoorwaarden
.ink Toekenningsvoorwaarden
.kiwi Toekenningsvoorwaarden
.menu Toekenningsvoorwaarden
.onl Toekenningsvoorwaarden
.trade Toekenningsvoorwaarden
.uno Toekenningsvoorwaarden
.voting Toekenningsvoorwaarden
.webcam Toekenningsvoorwaarden
.wiki Toekenningsvoorwaarden
.black Toekenningsvoorwaarden
.koeln, .cologne Toekenningsvoorwaarden
.xyz Toekenningsvoorwaarden
.hamburg Toekenningsvoorwaarden
.art Toekenningsvoorwaarden

Let op: de volgende licentievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor klanten met een STRATO serverpakket met een Windows besturingssysteem.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de belangrijkste premisse van ons ondernemingsbeleid.

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

END USER LICENSE TERMS TERMS AND CONDITIONS REGARDING USE OF MICROSOFT SOFTWARE

This document governs the use of Microsoft software, which may include associated media, printed materials, and “online” or electronic documentation (individually and collectively, “Products”) provided by STRATO AG (hereinafter referred to as “STRATO”). STRATO does not own the Products and the use thereof is subject to certain rights and limitations of which STRATO must inform you. Your right to use the Products is subject to the terms of your agreement with STRATO, and to your understanding of, compliance with, and consent to the following terms and conditions, which STRATO does not have authority to vary, alter, or amend.


 • 1. Definitions

  “Client Software” means software that allows a Device to access or utilize the services or functionality provided by the Server Software. “Device” means each of a computer, workstation, terminal, handheld PC, pager, telephone, personal digital assistant, “smart phone,” server or other electronic device. “Server Software” means software that provides services or functionality on a computer acting as a server. “Software Documentation” means any end user document included with server software. “Redistribution Software” means the software described in Paragraph 4 (“Use of Redistribution Software”) below.

  2. Ownership of Products

  The Products are licensed to STRATO from an affiliate of the Microsoft Corporation (collectively “Microsoft”). All title and intellectual property rights in and to the Products (and the constituent elements thereof, including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and “applets” incorporated into the Products) are owned by Microsoft or its suppliers. The Products are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Your possession, access, or use of the Products does not transfer any ownership of the Products or any intellectual property rights to you.

  3. Use of Client Software

  You may use the Client Software installed on your Devices by STRATO only in accordance with the instructions, and only in connection with the services, provided to you by STRATO. The terms of this document permanently and irrevocably supersede the terms of any Microsoft End User License Agreement that may be presented in electronic form during your use of the Client Software.

  4. Use of Redistribution Softwere

  In connection with the services provided to you by STRATO, you may have access to certain “sample,” “redistributable” and/or software development (“SDK”) software code and tools (individually and collectively “Redistribution Software”). YOU MAY NOT USE, MODIFY, COPY, AND/OR DISTRIBUTE ANY REDISTRIBUTION SOFTWARE UNLESS YOU EXPRESSLY AGREE TO AND COMPLY WITH CERTAIN ADDITIONAL TERMS CONTAINED IN THE SERVICES PROVIDER USE RIGHTS (“SPUR”) APPLICABLE TO STRATO, WHICH TERMS MUST BE PROVIDED TO YOU BY STRATO. Microsoft does not permit you to use any Redistribution Software unless you expressly agree to and comply with such additional terms, as provided to you by STRATO.

  5. Copies

  You may not make any copies of the Products; provided, however, that you may (a) make one copy of Client Software on your Device as expressly authorized by STRATO; and (b) you may make copies of certain Redistribution Software in accordance with Paragraph 4 (Use of Redistribution Software). You must erase or destroy all such Client Software and/or Redistribution Software upon termination or cancellation of your agreement with STRATO, upon notice from STRATO or upon transfer of your Device to another person or entity, whichever occurs first. You may not copy any printed materials accompanying the Products

  6. Limitations on reverse engineering, decompilation and disassembly

  You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Products, except and only to the extent that applicable law, notwithstanding this limitation, expressly permits such activity.

  7. No rental

  You may not rent, lease, lend, pledge, or directly or indirectly transfer or distribute the Productsto any third party, and may not permit any third party to have access to and/or use the functionality of the Products except for the sole purpose of accessing the functionality of the Products in the form of software services in accordance with the terms of this agreement and any agreement between you and STRATO.

  8. Termination

  Without prejudice to any other rights, STRATO may terminate your rights to use the Products if you fail to comply with these terms and conditions. In the event of termination or cancellation of your agreement with STRATO or STRATO’s agreement with Microsoft under which the Products are licensed, you must stop using and/or accessing the Products, and destroy all copies of the Products and all of their component parts.

  9. No warranties, liabilities or remedies by Microsoft. Any warranties, Liability for damages and remedies, if any, are provided solely by STRATO and not by Microsoft, its affiliates or subsidiaries.

  10. Product support

  Any support for the Products is provided to you by STRATO and is not provided by Microsoft, its affiliates or subsidiaries.

  11. Not Fault Tolerant

  THE PRODUCTS MAY CONTAIN TECHNOLOGY THAT IS NOT FAULT TOLERANT AND ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED, OR INTENDED FOR USE IN ENVIRONMENTS OR APPLICATIONS IN WHICH THE FAILURE OF THE PRODUCTS COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL, PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.

  12. Export restrictions

  The Products are subject to U.S. export jurisdiction. STRATO must comply with all applicable laws including the U.S. Export Administration Regulations, the International Traffic in Arms Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/

  13. Liability for breach

  In addition to any liability you may have to STRATO, you agree that you will also be legally responsible directly to Microsoft for any breach of these terms and conditions.

  Appendix:

  You find the MICROSOFT SERVICES PROVIDER USE RIGHTS under:
  http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2

Let op: volgende aanvullende licentievoorwaarden gelden enkel voor klanten met een STRATO Office 365 pakket.


Informatie met betrekking tot de gegevensoverdracht aan Microsoft voor Office 365

Via deze link vind je de actuele Microsoft Online Service Terms in alle talen.

Actievoorwaarden online beoordelingen STRATO 2018

  • 1. Alleen deelnemers van 18 jaar of ouder mogen aan deze actie deelnemen. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.
  • 2. De actie loopt van 1-1-2018 vanaf 00:00 uur tot en met 28-12-2018 12:00 uur. De winnaars worden iedere laatste vrijdag van de maand bekendgemaakt en geïnformeerd via e-mail. Eventuele vragen omtrent deze actie kunnen gericht worden aan: .
  • 3. De prijs bestaat iedere maand uit 1 cadeaubon van bol.com t.w.v. € 25,-.
  • 4. Iedereen die aan de actie wil deelnemen, dient een e-mail te sturen aan met als onderwerp ‘review’. De uiteindelijke winnaars worden door middel van een verloting bepaald.
  • 5. Iedere deelnemer mag slechts 1 keer meedoen aan de actie.
  • 6. STRATO behoudt zich het recht voor alle deelnemers, die de deelnamereglementen overtreden of door middel van technische manipulatie proberen de actie te beïnvloeden, van deelname uit te sluiten. In geval van een uitsluiting van de actie kunnen eventuele prijzen ook achteraf nog ingetrokken en teruggevorderd worden.
  • 7. De prijzen kunnen niet ingewisseld worden. Een uitbetaling in contant geld is niet mogelijk.
  • 8. Mochten de prijzen van de kant van STRATO om bepaalde redenen niet geleverd kunnen worden, behoudt STRATO zich het recht voor een gelijkwaardige, vervangende prijs beschikbaar te stellen.
  • 9. Medewerkers van STRATO en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
  • 10. STRATO behoudt zich het recht voor de deelnamereglementen op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging of opgaaf van reden, te veranderen of stop te zetten. Van deze mogelijkheid kan met name dan gebruikgemaakt worden, als een correcte uitvoering van de actie om technische of wettelijke redenen niet meer mogelijk is.
  • 11. Op deze actie is het Duitse recht van toepassing. De juridische weg is uitgesloten.

Gegevensbescherming
 
De bij deze actie verkregen persoonlijke informatie wordt alleen voor deze actie gebruikt. Na afloop van de actie worden deze gegevens uit onze bestanden verwijderd.

*Je zoekt de kleine lettertjes? Goed nieuws! Bij ons vind je alle relevante informatie direct bij de prijs. Meer informatie vind je in ons Manifest.