Algemene voorwaarden van STRATO AG

Algemene voorwaarden van STRATO AG, versie 3.4

 • 1. Werkingssfeer, wijzigingen

  • 1. 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van STRATO AG (hierna te noemen STRATO) gelden voor alle producten en diensten van STRATO.
  • 1. 2. STRATO levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. Ook gelden uitsluitend de door STRATO gehanteerde AV als STRATO, met wetenschap van tegenstrijdige of van hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
  • 1. 3. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van STRATO gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen, aanvullende specifieke voorwaarden, die kunnen worden opgeroepen op https://www.strato.nl/algemene-voorwaarden/#voorwaarden-domeinnamen . Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de klant geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat.
  • 1. 4. STRATO kan deze AV met een redelijke opzegtermijn wijzigen, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van de klant. Indien de klant niet binnen de door STRATO gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst STRATO de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. Deze mogelijkheid tot wijziging is beperkt tot wijzigingen die de relatie tussen prestatie en tegenprestatie niet wezenlijk veranderen. Zij is met name niet van toepassing op prijsverhogingen.
  • 1. 5. STRATO kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst aan het e-mailadres van de klant sturen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een e-mailadres op te geven als contactadres dat geen deel uitmaakt van het STRATO-pakket. Anders kan STRATO de klant in geval van een blokkering niet informeren.
 • 2. Producten en diensten van STRATO

  • 2. 1. De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
  • 2. 2. De beschikbaarheid van de STRATO servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar.
   Hiervan uitgezonderd zijn tijden waarin de betreffende servers niet bereikbaar zijn vanwege technische of andere problemen, die niet binnen de invloedssfeer van STRATO liggen (overmacht, schuld van derden, enz.).
  • 2. 3. STRATO voert ten behoeve van veilig stroomgebruik, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dat rechtvaardigen. STRATO zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal STRATO de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het herstel van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.
  • 2. 4. STRATO kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en STRATO in redelijkheid voor de klant acceptabel is.
  • 2. 5. Om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de systemen, netwerken, programma's, toepassingen en gegevens van STRATO en derden duurzaam te waarborgen kan STRATO programma's, toepassingen, scripts, apps, bestanden en links geheel of gedeeltelijk uitschakelen of wijzigen inclusief het uitvoeren van updates, upgrades of het uitbrengen van een nieuw versie, voor zover dit met afweging van de belangen van andere klanten voor de klant acceptabel is. Dit geldt met name voor programma's, toepassingen, scripts en apps waarvan de supportperiode van de fabrikant of de community is verstreken.
  • 2. 6. Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt STRATO zich het recht voor het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
  • 2. 7. Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging door bijvoorbeeld een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of eenvoudige aanpassingen van zijn systemen.
  • 2. 8. Overdracht van het gebruik van servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden is verboden.
  • 2. 9. Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
  • 2. 10. In geval van gebreken geldenzijn de wettelijke garantieregelingen van toepassing.
  • 2. 11. Voor een aantal aanvullende diensten ontstaan er voor STRATO kosten, die wij doorberekenen aan onze klanten in de vorm van een servicevergoeding. Het gaat daarbij om diensten zoals bijv. contractoverdracht, reactivering van een opdracht of een hernieuwde factuurverzending.
 • 3. Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud

  • 3. 1. STRATO verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde programma's, toepassingen, scripts een apps een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source software gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
  • 3. 2. Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.
  • 3. 3. De door STRATO ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven website gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.
  • 3. 4. Voor zover de klant zelf licenties o.i.d. wil opzetten, beheren of verlenen voor de door STRATO ter beschikking gestelde diensten is hij verplicht de licentieverlening op correcte wijze te laten plaatsvinden. Dat geldt met name wanneer hij technische parameters beheert die doorslaggevend zijn voor de omvang van de licentieverlening, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikte cores of het aantal toegangsgerechtigde gebruikers.
  • 3. 4. In geval van schending van deze bepalingen is STRATO gerechtigd, de website, waarop inhoud of software van de sitebuilder in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de sitebuilder in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.
  • 3. 5. Hardware en overige goederen blijven eigendom van STRATO tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende factuur.
 • 4. Betalingsvoorwaarden

  • 4. 1. Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere factuurperiode is overeengekomen. Betalingen van de klant vinden plaats door middel van SEPA-incasso of creditcard. De klant machtigt STRATO voor de uitvoering van SEPA-incasso. STRATO verplicht zich, de daartoe verleende geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De verleende machtiging geldt ook voor door de klant meegedeelde nieuwe persoonsgegevens en bankgegevens. STRATO zal de klant de desbetreffende automatische incasso tijdig van tevoren aankondigen (zgn. pre-notification). Deze aankondiging vindt minstens één (bank)werkdag voor de vervaltermijn en automatische incasso door de bank plaats.
  • 4. 2. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst die STRATO naar redelijkheid vastlegt. Betalingen van de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core). De klant verleent STRATO machtiging voor de uitvoering van de Euro-incasso. STRATO verplicht zich, de desbetreffende verstrekte geldige machtiging weer te geven voor de klant in de sectie klantenservice. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. STRATO zal de klant de desbetreffende incasso tijdig van tevoren aankondigen (zgn. pre-notification). Deze aankondiging vindt minstens één (bank)werkdag voor de vervaltermijn en automatische incasso door de bank plaats.
  • 4. 3. STRATO plaatst voor elke betaling een elektronische factuur in de sectie klantenservice.
  • 4. 4. STRATO kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst wijzigen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand. Indien de klant niet binnen de door STRATO gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst STRATO de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen geen bezwaar maakt.
  • 4. 5. Vorderingen van STRATO kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
  • 4. 6. STRATO heeft binnen een redelijk kader het recht om diensten te blokkeren tot de klant de verschuldigde vergoeding heeft betaald.
  • 4. 7. De klant is ook zonder herinnering in verzuim, als hij het verschuldigde bedrag niet binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaalt. Bepalend is hierbij dat het bedrag binnen deze termijn op de rekening van STRATO wordt bijgeboekt.
  • 4. 8. Heeft de klant een betalingsachterstand ook na een herinnering met een redelijke betalingstermijn niet betaald, kan STRATO de overeenkomst per direct om gegronde redenen beëindigen. Een gegronde reden voor een directe opzegging van de overeenkomst door STRATO bestaat met name ook als een insolventieprocedure over het vermogen van de klant is aangevraagd, geopend of geweigerd vanwege het ontbreken van vermogen.
  • 4. 9. In geval van betalingsverzuim kan STRATO een vergoeding verlangen van de hierdoor ontstane schade. STRATO kan eveneens een vergoeding verlangen voor kosten die ontstaan door terugboekingen waarvoor de klant verantwoordelijk is.
 • 5. Plichten van de klant

  • 5. 1. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dat geldt met name voor de adresgegevens, de bankgegevens en het e-mailadres.
  • 5. 2. De klant verplicht zich toegewezen wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen. Hij/zij is er verantwoordelijk voor om voor alle diensten en toegangen sterke wachtwoorden te kiezen, die hij/zij uitsluitend gebruikt voor een enkele dienst of toegang op Strato. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige wachtwoorden en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en wachtwoorden gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
  • 5. 3. De klant is verplicht zijn systemen, programma's, toepassingen, scripts, apps, bestanden, links en andere onderdelen in te richten volgens de actuele Best Practices of de branchenormen op het gebied van informatiebeveiliging, zodat de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit, en de belastbaarheid van systemen, netwerken, programma's, toepassingen, cripts, apps, bestanden en gegevens van STRATO, andere STRATO klanten of derden geen hinder ondervinden en niet in gevaar worden gebracht.
  • 5. 4. Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administratorrechten. STRATO kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma's of andere programma's die STRATO ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.
  • 5. 5. De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van STRATO noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases nogmaals kosteloos overdragen op de server van STRATO.
  • 5. 6. De klant zorgt ervoor, dat met zijn domein(en) en aangeboden inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
  • 5. 7. De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud on-demand aan te bieden, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud, die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.
  • 5. 8. Het gebruik van de STRATO diensten voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk functionerende botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging in strijd met het toepasselijk recht, is verboden.
  • 5. 9. De klant sluit met STRATO een overeenkomst ter verwerking van gegevens volgens Artikel 28 van de AVG, zodra STRATO in opdracht van de klant persoonsgebonden gegevens verwerkt.
 • 6. Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

  • 6. 1. STRATO kan diensten blokkeren als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van systemen, netwerken, programma's, toepassingen, scripts, apps, bestanden en gegevens van STRATO, andere klanten van STRATO of derden in de zin van paragraaf 5.3 gestoord worden. Dit geldt ook dan, als STRATO op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft dat zich een dergelijke storing voordoet. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan STRATO de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
  • 6. 2. Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan STRATO de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen, als er voor STRATO geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen een einde te maken.
  • 6. 3. Indien derden aannemelijk maken dat hun rechten worden geschonden door aangeboden inhoud of domeinen of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan STRATO de inhoud blokkeren, zolang de schending of het geschil met de derde over deze schending voortduurt.
  • 6. 4. Indien de eventuele schending door een domein plaats vindt, kan STRATO ook maatregelen treffen waardoor het domein onbereikbaar wordt. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen lijkt vast te staan, kan STRATO de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
  • 6. 5. Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 5.7 kan STRATO in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn uitspreken.
  • 6. 6. Indien de klant in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 5.8 handelt kan STRATO de diensten blokkeren.
  • 6. 7. STRATO kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.
  • 6. 8. Zolang om voorgaande redenen een dienst geblokkeerd is blijft STRATO's recht op betaling voortbestaan.
  • 6. 9. STRATO kan bij verwijtbare schendingen van de klant van de verplichtingen als omschreven in paragraaf 5 een vast bedrag aan schadevergoeding verlangen ter hoogte van de normalerwijze te verwachten schade. Partijen behouden het recht een uitgebleven, lagere of hogere schade aan te tonen.
 • 7. Vrijwaring

  De klant vergoedt aan STRATO alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. STRATO informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

 • 8. Aansprakelijkheid van STRATO

  • 8. 1. STRATO is uitsluitend aansprakelijk voor schade door opzet en grove nalatigheid van STRATO of een van haar hulppersonen. Indien STRATO of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die STRATO bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
  • 8. 2. Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz (Duitse variant van de Nederlandse Wet Productaansprakelijkheid).
  • 8. 3. Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is de aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan STRATO heeft betaald.
 • 9. Looptijd van de overeenkomst, opzegging

  • 9. 1. Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, bedragen de verlengingsperiodes steeds een jaar.
  • 9. 2. Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan STRATO het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn teruggeven aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie. STRATO wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.
  • 9. 3. Alternatief kan STRATO het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen.
  • 9. 4. Indien STRATO een overeenkomst rechtmatig wegens betalingsverzuim of om gewichtige redenen beëindigt, kan STRATO na een redelijke termijn overgaan tot verwijdering van het desbetreffende domein, voor zover de klant geen andere instructie heeft gegeven.
 • 10. Informatie herroepingsrecht

  • Herroepingsrecht

   U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.

   De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

   Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht dient u ons (STRATO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin, Duitsland ,contact: https://www.strato.nl/faq/help/mail.php?thema=113), telefoon: +31 (0)20 703 82 32 dit mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

   Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  • Gevolgen van de herroeping

   Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering) en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het betaaldmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

   U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons informeert over de herroeping van deze overeenkomst, aan ons (STRATO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin, Duitsland) terug te zenden of te overhandigen. Voor naleving van de termijn is het voldoende dat u de goederen na afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt. U draagt de directe kosten voor terugzending van de goederen.

   Een eventueel waardeverlies van de goederen dient u slechts te vergoeden indien met de goederen is omgegaan op een manier die voor de controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen niet nodig was en deze manier van omgang het waardeverlies tot gevolg had.

   Indien u heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient u ons een passend bedrag te betalen, dat overeenkomt met de verhouding tussen het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht en het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.

  • Modelformulier herroeping

   (Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en zend dit aan ons terug).

   Aan
   STRATO AG
   Otto-Ostrowski-Straße 7
   10249 Berlin
   Duitsland
   https://www.strato.nl/faq/help/mail.php?thema=113

   • Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de verlening van de volgende diensten
   • Besteld op (*)/ ontvangen op (*):
   • Naam van de consument(en):
   • Adres van de consument(en):
   • Handtekening van de consument(en)
    (alleen bij bericht op papier)
   • Datum:

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

  • Einde van het modelformulier herroeping

   Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de overeenkomst als onderdeel van uw commerciële of beroepsmatige activiteiten kan worden beschouwd.

 • 11. Bevoegd gerecht, toepasselijk recht, geschillenbeslechting

  De bevoegde rechtbank te Berlijn (Charlottenburg) is de bij uitsluiting bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit of naar aanleiding van deze overeenkomst indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is. Op alle vorderingen van welke aard dan ook, die uit of naar aanleiding deze overeenkomst ontstaan, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het uniforme VN-kooprecht (CISG).

  Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een beslechtingsprocedure voor een geschillencommissie en zullen hiertoe per individueel geval besluiten.

Domain Conditions Version 1.5

 • 1. General / Scope

  • 1. 1. These registration conditions apply between STRATO as reseller or registrar and you as registrants. The contractual relationship regarding the registration of the domain enters into force directly between you and the registry (registry) or the registrar. STRATO commissions the registration of domains as part of an agency agreement for you, as long as STRATO is not itself a registrar for the relevant Top Level Domain (TLD).
  • 1. 2. The Top Level Domains are registered and managed by different organisations. In addition to these domain terms, different policies / conditions apply to each Top Level Domain. The following registration guidelines are part of this contract. By using the services, you agree to the terms of this Agreement and all policies or regulations of ICANN and any registry.
  • 1. 3. STRATO reserves the right to change the terms of this Registration Agreement. You acknowledge that registration requirements may be added, for example, to comply with new Registration Guidelines, ICANN Guidelines or compliance with certain Public Interest Commitments (PICs). Changes take effect immediately upon publication on the website.

  Your rights and obligations as defined by ICANN can be found here:
  https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en

 • 2. Definitions

  Registrar: You act as an intermediary between the registry and you and are responsible for the domain assignment.

  Registrant: Is any natural or legal person who registers a domain for himself.

  Registry: It manages the TLDs (Top Level Domains).

  ICANN: The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers coordinates and regulates the allocation of generic domain names and IP addresses.

  TLD: Top Level Domain - refers to the last section of a domain, such as .de or .com.

  gTLD: Are generic domain endings regulated by the ICANN.

  ccTLD: These domain extensions refer to a specific country or region and are therefore also referred to as country-specific TLDs and regulated by the respective registries.

  Regulated and highly regulated TLD: To register these domain endings, you must fulfil certain additional requirements (see 5.).

  WHOIS: This database contains publicly available information on registered domains. So anyone can find out who owns a domain. Entry in the Whois database is obligatory for every domain registration.

  Reseller: These have a contractual relationship with the registrar and offer registration services through the registrar.

 • 3. Registration Process

  • 3. 1. When providing domains, STRATO acts only as intermediary between you as a registrant and the respective organisation for domain assignment. You can only assume an actual allocation if the Internet service has been provided at the desired domain. STRATO has no influence on the domain assignment. A guarantee for the allocation and registration of ordered domains and / or that the assigned domains are free of third party rights cannot be assumed.
  • 3. 2. You agree to suspend, delete, or transfer the registration of a domain, as well as to change the status of the domain name, or to place and hold a registration lock on the domain name in order to (1) correct errors made by the Registrar or Registry when egistering the domain, (2) to resolve disputes over the registered domain, to the extent that it complies with ICANN, the Registry or the Registrar's Rules, (3) to protect the integrity, security and stability of the registration system of the respective Top Level Domain; or (4) to comply with all applicable laws, regulations or requirements, (lawful) requests from law enforcement agencies or other relevant authorities.
  • 3. 3. In order to provide the services and to comply with the registration and ICANN requirements, you consent to the use, publication and other processing of your personal data including individual-related data by the Registry and its agents. This data will be stored within the scope of the contractual obligations and forwarded to organisations (registries, registrars and Denic, as the Escrow Service Provider for registrars) inside and outside the European Union involved in the registration process and published in the usual way, including public access to Whois databases. You will find more information here:
   https://www.strato.nl/faq/domeinnaam/wat-is-de-whois-en-welke-gegevens-worden-opgeslagen/ .
 • 4. Obligations of the Customer

  • 4. 1. You will ensure that the data provided to you by STRATO is accurate and complete. You are obliged to provide immediate notification of changes, within seven days at the latest. This applies in particular to address data, bank account details and email addresses, as well as to the data mentioned in sections 4.2.1 and 4.2.2.
  • 4. 2. You are required to participate to a reasonable extent in the ordering, transfer and deletion of domains, the change of entries in the databases of the contracting entities and the change of providers and registrars. You are still required to respond to the accuracy of the data within 15 days upon request from STRATO or the Registry. This concerns in particular:
   • 4.2.1. Name and postal address, email address, as well as telephone and possibly fax number of the domain holder; if it is a company or an organisation, in addition the name of the person responsible for the domain;
   • 4.2.2. If the domain owner provides his/her own name servers, IP addresses of the primary and secondary name servers, including the names of these servers.
  • 4. 3. You can query name holder data via a Whois query. Each registry has Whois query databases. If you would like to change your owner data, please contact Strato Support.
  • 4. 4. Once a year, STRATO sends requests by e-mail to ask you to check your Whois data for up-to-dateness and completeness.
  • 4. 5. If the information given is knowingly false or unverifiable, or if you fail to update the data within seven days or to respond to queries regarding the accuracy of the contact information within 15 days, this will be a material breach of STRATO's contractual obligations, entitling STRATO to blocking and termination, and/or gives STRATO the right to refuse the registration.
  • 4. 6. If you transfer the use of the domain to another person, you are responsible for any misuse of the domain name by the third party, unless you reveal the identity and the current contact information of the respective user or you reveal the information to a party providing the Registered Name Holder reasonable evidence of actionable harm within 7 days.
  • 4. 7. Unless you are not the domain holder and / or pass on personal data of third parties, inform the third party about the disclosure of their personal data and obtain their consent to data collection, use, disclosure and publication for the purpose of contract execution.
  • 4. 8. In the event that the use of a domain is license to a third party, you are responsible to provide your own full contact information adequate to facilitate timely resolution of any problems that arise in connection with the Registered Name.
  • 4. 9. You guarantee that, to the best of your knowledge and belief, the domain registration has been made and its use does not infringe any rights of third parties. Furthermore, you declare that the domain name is not registered for unlawful purposes and its use does not violate applicable law / legislation.
  • 4. 10. As a domain owner, you indemnify STRATO, the Registry and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), as well as their legal representatives, employees, agents and other affiliates, from third party claims of any kind arising from the registration of the domain. This obligation continues beyond the duration of the Registration Agreement.
  • 4. 11. You will ensure that you comply with all applicable laws. Including laws related to data protection, data collection, consumer protection, fair lending, debt collection and organic farming.
  • 4. 12. You acknowledge that the Registry and STRATO assume no liability for any damage in connection with the Sunrise Period or Land Rush Period proceedings and processes.
  • 4. 13. You agree to comply with all applicable ICANN requirements and regulations as set forth herein: https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en
  • 4. 14. For the adjudication of disputes concerning or arising from use of the registration, the Registrant shall submit, without prejudice to other potentially applicable jurisdictions, to the jurisdiction of the courts of either where the Registrant or the Registrar is located.
  • 4. 15. If you collect and maintain sensitive health and financial data you must implement reasonable and appropriate security measures commensurate with the offering of those services, as defined by applicable law.
 • 5. Regulated TLD

  • 5. 1. For regulated TLDs the following additional provisions apply:
   You agree to take appropriate security measures in the event that you process sensitive health and financial information.
   The regulated TLDs include, for example: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .film, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise und .reisen
  • 5. 2. In addition, the following requirements apply to highly-regulated TLDs:
   • 5.2.1. You must provide administrative contact information that must be kept up to date for the reporting of complaints or registration reports, as well as the contact details of the relevant regulatory authority or private regulatory bodies (e.g. Bar Association or Medical Association).
   • 5.2.2. You will ensure that you comply with all required authorizations, approvals or other necessary requirements with respect to the highly-regulated TLD.
   • 5.2.3. You agree to notify us of any material changes in connection with 5.2.2 to ensure that the requirements are met in the long term.
   The highly regulated TLDs include, for example: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity, .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .versicherung and .wtf.
 • 6. Transfer of Domain Names

  • 6. 1. To transfer a domain name to or from STRATO, the following requirements must be met:
   • You need an AUTH code
   • A change of provider of the domain, which also results in the change of the Registrars, is possible 60 days after registration at the earliest
   • The domain must be unlocked
  • 6. 2. STRATO may, at its sole discretion, accept or reject your request to transfer the domain name, without giving any reason.
  • For gTLDs managed by ICANN, follow this link: https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en to find the ICANN Transfer Policy.
 • 7. Renewal

  • 7. 1. To ensure your domains are not lost STRATO operate a positive renewal system on all STRATO Internet domains. Your domain will be automatically renewed one day prior to its expiry date and once renewed an invoice will be raised on your account. STRATO will send a notification via email to the Registrant email address 30 days and then 7 days prior to the expiry date.
   If a domain is not renewed by the expiry date, STRATO will send an expiry notification to the Registrant email address.
  • 7. 2. If STRATO are unable to collect the required payment for the registration or renewal of any domain name, STRATO will either cancel or delete the domain name. For gTLDs, STRATO will place the domain into its redemption grace period. In order to recover a domain in this state, an additional payment may be necessary. The fees for such a process may be found here: https://www.strato.nl/faq/domeinnaam/zo-kun-je-de-registrar-verwijdering-van-een-domein-com-net-org-biz-info-herroepen/ .
 • 8. Warranty Exclusion / Exemption

  • You acknowledge and agree that domain names are provided "as is" and to the exclusion of any warranty or guarantee.

   You shall (within thirty (30) days of demand) indemnify, defend and hold harmless the, Registrar, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the Registry Operator and their respective contractors, service providers, and the members, shareholders, directors, managers, each of their owners, officers, employees, affiliates and agents of each of them and all other persons involved in the registration process from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses and any other expenses (including on appeal) arising out of or related to your domain name registration, including , without limitation, the use, registration, extension, renewal, deletion, and/or transfer thereof and/or the violation of any applicable terms or conditions governing the registration or the use of the domain. This obligation continues beyond the duration of the Registration Agreement.

 • 9. Dispute Settlement

  • 9. 1. For disputes regarding the rights to generic domains, ICANN has developed a global Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) and Uniform Rapid Suspension System (URS) and has been accepted by all accredited registrars. All domains subject to this Agreement are governed by this UDRP and URS. You hereby agree that all disputes regarding rights to such domains, including trademark, name or other intellectual property rights, are governed by the UDRP, which can be found at https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en and URS available at https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs .
   In addition, you agree to the registries' terms of domain registration during the Sunrise Period, including the Sunrise Dispute Resolution Policy.
  • 9. 2. ICANN reserves the right to change the UDRP and URS at any time. STRATO is obliged to implement these changes so that they become binding for you as well. Each revised version will be published at: https://www.icann.org/resources/pages/dispute-resolution-2012-02-25-en.
  • 9. 3. ccTLD registries which do not use the UDRP or URS processes to resolve domain disputes have, in part, developed their own processes to which you must also agree. You can find them in the registration guidelines of the respective registries below.
 • 10. Obligations of STRATO AG

  • 10. 1. STRATO processes the personal data only for those purposes listed in 3.3.
  • 10. 2. STRATO takes reasonable precautions to protect your data against loss, misuse, unauthorised access or disclosure, alteration and destruction.

Registration Guidelines

Let op: de volgende licentievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor klanten met een STRATO serverpakket met een Windows besturingssysteem.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de belangrijkste premisse van ons ondernemingsbeleid.

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

END USER LICENSE TERMS TERMS AND CONDITIONS REGARDING USE OF MICROSOFT SOFTWARE

This document governs the use of Microsoft software, which may include associated media, printed materials, and “online” or electronic documentation (individually and collectively, “Products”) provided by STRATO AG (hereinafter referred to as “STRATO”). STRATO does not own the Products and the use thereof is subject to certain rights and limitations of which STRATO must inform you. Your right to use the Products is subject to the terms of your agreement with STRATO, and to your understanding of, compliance with, and consent to the following terms and conditions, which STRATO does not have authority to vary, alter, or amend.


 • 1. Definitions

  “Client Software” means software that allows a Device to access or utilize the services or functionality provided by the Server Software. “Device” means each of a computer, workstation, terminal, handheld PC, pager, telephone, personal digital assistant, “smart phone,” server or other electronic device. “Server Software” means software that provides services or functionality on a computer acting as a server. “Software Documentation” means any end user document included with server software. “Redistribution Software” means the software described in Paragraph 4 (“Use of Redistribution Software”) below.

  2. Ownership of Products

  The Products are licensed to STRATO from an affiliate of the Microsoft Corporation (collectively “Microsoft”). All title and intellectual property rights in and to the Products (and the constituent elements thereof, including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and “applets” incorporated into the Products) are owned by Microsoft or its suppliers. The Products are protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Your possession, access, or use of the Products does not transfer any ownership of the Products or any intellectual property rights to you.

  3. Use of Client Software

  You may use the Client Software installed on your Devices by STRATO only in accordance with the instructions, and only in connection with the services, provided to you by STRATO. The terms of this document permanently and irrevocably supersede the terms of any Microsoft End User License Agreement that may be presented in electronic form during your use of the Client Software.

  4. Use of Redistribution Softwere

  In connection with the services provided to you by STRATO, you may have access to certain “sample,” “redistributable” and/or software development (“SDK”) software code and tools (individually and collectively “Redistribution Software”). YOU MAY NOT USE, MODIFY, COPY, AND/OR DISTRIBUTE ANY REDISTRIBUTION SOFTWARE UNLESS YOU EXPRESSLY AGREE TO AND COMPLY WITH CERTAIN ADDITIONAL TERMS CONTAINED IN THE SERVICES PROVIDER USE RIGHTS (“SPUR”) APPLICABLE TO STRATO, WHICH TERMS MUST BE PROVIDED TO YOU BY STRATO. Microsoft does not permit you to use any Redistribution Software unless you expressly agree to and comply with such additional terms, as provided to you by STRATO.

  5. Copies

  You may not make any copies of the Products; provided, however, that you may (a) make one copy of Client Software on your Device as expressly authorized by STRATO; and (b) you may make copies of certain Redistribution Software in accordance with Paragraph 4 (Use of Redistribution Software). You must erase or destroy all such Client Software and/or Redistribution Software upon termination or cancellation of your agreement with STRATO, upon notice from STRATO or upon transfer of your Device to another person or entity, whichever occurs first. You may not copy any printed materials accompanying the Products

  6. Limitations on reverse engineering, decompilation and disassembly

  You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Products, except and only to the extent that applicable law, notwithstanding this limitation, expressly permits such activity.

  7. No rental

  You may not rent, lease, lend, pledge, or directly or indirectly transfer or distribute the Productsto any third party, and may not permit any third party to have access to and/or use the functionality of the Products except for the sole purpose of accessing the functionality of the Products in the form of software services in accordance with the terms of this agreement and any agreement between you and STRATO.

  8. Termination

  Without prejudice to any other rights, STRATO may terminate your rights to use the Products if you fail to comply with these terms and conditions. In the event of termination or cancellation of your agreement with STRATO or STRATO’s agreement with Microsoft under which the Products are licensed, you must stop using and/or accessing the Products, and destroy all copies of the Products and all of their component parts.

  9. No warranties, liabilities or remedies by Microsoft. Any warranties, Liability for damages and remedies, if any, are provided solely by STRATO and not by Microsoft, its affiliates or subsidiaries.

  10. Product support

  Any support for the Products is provided to you by STRATO and is not provided by Microsoft, its affiliates or subsidiaries.

  11. Not Fault Tolerant

  THE PRODUCTS MAY CONTAIN TECHNOLOGY THAT IS NOT FAULT TOLERANT AND ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED, OR INTENDED FOR USE IN ENVIRONMENTS OR APPLICATIONS IN WHICH THE FAILURE OF THE PRODUCTS COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL, PROPERTY OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.

  12. Export restrictions

  The Products are subject to U.S. export jurisdiction. STRATO must comply with all applicable laws including the U.S. Export Administration Regulations, the International Traffic in Arms Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information, see https://www.microsoft.com/en-us/exporting

  13. Liability for breach

  In addition to any liability you may have to STRATO, you agree that you will also be legally responsible directly to Microsoft for any breach of these terms and conditions.

  Appendix:

  You find the MICROSOFT SERVICES PROVIDER USE RIGHTS under:
  http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2


Versie 1.1
Let op: volgende aanvullende licentievoorwaarden gelden enkel voor klanten met een STRATO Office 365 pakket.

Informatie met betrekking tot de gegevensoverdracht aan Microsoft voor Office 365

Via deze link vind je de actuele Microsoft Online Service Terms in alle talen.

Akkoord met de Microsoft-klantenovereenkomst

Via de link vind je de actuele Microsoft-klantenovereenkomst. Door de aankoop van een Microsoft Office 365-product ga je akkoord met deze overeenkomst.

Aanvullende contractuele voorwaarden voor de HiDrive Office, versie 1.0

Aanwijzing: Let op: de volgende aanvullende licentievoorwaarden gelden alleen voor klanten die de HiDrive Office-functie bestellen.

Akkoord met de Collabora Office klantenovereenkomst

Onder deze link vindt u de huidige licentievoorwaarden. Door de HiDrive Office functie te kopen, gaat u hiermee akkoord.

Actievoorwaarden online beoordelingen STRATO 2024

  • 1. Alleen deelnemers van 18 jaar of ouder mogen aan deze actie deelnemen. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.
  • 2. De actie loopt van 1-1-2024 vanaf 00:00 uur tot en met 31-12-2024 24:00 uur. De winnaars worden iedere laatste vrijdag van de maand bekendgemaakt en geïnformeerd via e-mail. Eventuele vragen omtrent deze actie kunnen gericht worden aan: .
  • 3. De prijs bestaat iedere maand uit 2 cadeaubonnen van bol.com t.w.v. € 25,- per stuk.
  • 4. Iedereen die aan de actie wil deelnemen, dient een e-mail te sturen aan met als onderwerp ‘review’. De uiteindelijke winnaars worden door middel van een verloting bepaald.
  • 5. Iedere deelnemer mag slechts 1 keer meedoen aan de actie.
  • 6. STRATO behoudt zich het recht voor alle deelnemers, die de deelnamereglementen overtreden of door middel van technische manipulatie proberen de actie te beïnvloeden, van deelname uit te sluiten. In geval van een uitsluiting van de actie kunnen eventuele prijzen ook achteraf nog ingetrokken en teruggevorderd worden.
  • 7. Als STRATO niet binnen de termijn van 7 dagen een e-mail van een winnaar ontvangt, vervalt de aanspraak op de prijs. In dit geval behoudt STRATO zich het recht voor een vervangende loting uit te voeren.
  • 8. De prijzen kunnen niet ingewisseld worden. Een uitbetaling in contant geld is niet mogelijk.
  • 9. Mochten de prijzen van de kant van STRATO om bepaalde redenen niet geleverd kunnen worden, behoudt STRATO zich het recht voor een gelijkwaardige, vervangende prijs beschikbaar te stellen.
  • 10. Medewerkers van STRATO en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
  • 11. STRATO behoudt zich het recht voor de deelnamereglementen op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging of opgaaf van reden, te veranderen of stop te zetten. Van deze mogelijkheid kan met name dan gebruikgemaakt worden, als een correcte uitvoering van de actie om technische of wettelijke redenen niet meer mogelijk is.
  • 12. Op deze actie is het Duitse recht van toepassing. De juridische weg is uitgesloten.

Gegevensbescherming
 
De bij deze actie verkregen persoonlijke informatie wordt alleen voor deze actie gebruikt. Na afloop van de actie worden deze gegevens uit onze bestanden verwijderd.

Abonnementsovereenkomst voor SSL-certificaat

Via deze link vind je de actuele Digicert-Subscriber-Agreement. Door de aankoop van een Digicert-SSL-certificaat ga je akkoord met deze overeenkomst.