Privacybeleid van STRATO AG, versie van 03 augustus 2017

De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt de belangrijkste premisse van ons ondernemingsbeleid.

Op deze pagina willen wij onze cliënten uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.

 • 1. Verzameling, verwerking en doorsturen van persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens worden door STRATO alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van productinformatie, een beschikbaarheidsnavraag, of een bestelling van een van onze producten. Alle in dit kader benodigde persoonsgerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden of ten behoeve van contractsluiting ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden conform de geldende Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.

  Voor domeinregistraties geven wij bepaalde persoonsgerelateerde data door aan het STRATO computercentrum, de registrators en de registratie-instanties. Deze data worden in de databases van de registratie-instanties vastgelegd en zijn bedoeld voor publicatie in de door een ieder oproepbare Whois-databases.

  Cookies: Op verschillende plaatsen van onze website gebruiken wij cookies.

  Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.

  Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde 'session' cookies. Session cookies worden al bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur tot ze worden verwijderd, uiterlijk echter 60 dagen.

  De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features. Zo kan bv. de bestelprocedure van onze website uitsluitend met behulp van cookies mogelijk worden gemaakt, bovendien worden cookies onder andere ook gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

  Onze website maakt daartoe ook gebruik van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

  Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

  U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

  Social media tracking: Om marketing op basis van gebruikersgroepen in sociale netwerken mogelijk te maken, is op deze website een tracking van de social media-dienst Facebook geïntegreerd. Als u een Facebook-account heeft en ingelogd bent op het moment dat u onze website bezoekt, wordt het bezoek door de tracking gekoppeld aan uw Facebook-account. Wanneer u dit niet wilt, kunt u vóór het bezoek van de website uit uw Facebook-account uitloggen. Verdere instellingen met betrekking tot reclame op Facebook kunt u in uw Facebook-account aanpassen.

  Voor een gebruiksvriendelijke vormgeving en ter optimalisering van deze website, worden middels oplossingen en technologiën van econda GmbH (http://www.econda.com) geanonymiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en door het aanwenden van pseudonymen uit deze gegevens gebruikersgegevens samengesteld. Voor dit doel kunnen Cookies worden gebruikt, die een internetbrowser kunnen herkennen. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met gegevens via de houder van het pseudoniem in contact gebracht. Zo worden IP adressen direct na ingang onherkenbaar gemaakt, waardoor toewijzing van gebruikersprofielen tot IP adressen onmogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen de gegevensregistratie door econda weerspreken . Bij het gebruik van Google Analytics wordt uw IP-adres vóór de overdracht naar de VS, binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte, ingekort. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen, door de browser add-on onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

  Daarnaast gebruiken we Optimizely voor het uitvoeren van A/B- en multivariate testen. Met behulp van Optimizely kunnen wij dankzij cookies zien hoe onze website wordt gebruikt. Bovendien worden enkele gegevens vastgelegd, zoals de door u gebruikte browser. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Lees hier het privacybeleid van Optimizely: http://www.optimizely.com/privacy . U kunt Optimizely-tracking daarnaast te allen tijde deactiveren door de stappen in de handleiding op http://www.optimizely.com/opt_out te volgen.

  Voor het aanmaken van uw account voor Microsoft Office 365 Business worden volgende gegevens aan de Microsoft Cooperation doorgestuurd: naam, adres, e-mailadres, taal. Deze gegevens, en alle gegevens die u in Office 365 opslaat, kunnen in verschillende datacenters van Microsoft over de hele wereld verwerkt worden. Verdere informatie vindt u hier.

 • 2. Informatierechten

  Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mee, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

 • 3. Veiligheid

  Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

 • 4. Vragen?

  Wanneer u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens heeft, gelieve u zich rechtstreeks te wenden tot de met de databeveiliging belaste interne veiligheidsfunctionaris van STRATO, die u tevens bij informatieverzoeken, klachten of annuleringen graag van dienst is.

  Toezichthouder privacy
  STRATO AG
  Pascalstraße 10
  10587 Berlin


Openbaar procedureregister

Naam van de verantwoordelijke instantie:

STRATO AG

Directie:
Dr. Christian Böing (voorzitter)
Christoph Steffens
René Wienholtz

Adres van de verantwoordelijke instantie:
René Wienholtz

Pascalstraße 10
10587 Berlin, Duitsland

Doeleinden van de data-inzameling, -verwerking of -benutting:

STRATO levert internetdiensten en bijbehorende producten en services o.a. op de gebieden webhosting, breedband-internettoegang en e-commerce. STRATO verzamelt, verwerkt en benut persoonsgerelateerde data ter realisatie van bovengenoemde oogmerken.

Persoonlijke gegevens worden door STRATO alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van productinformatie, een Beschrijving van de categorieën van de betrokken personengroepen en de desbetreffende data of datacategorieën:

Bestands-, vergoedings-, verbindings- en benuttingsgegevens van de cliënten; Adresgegevens van geïnteresseerden; Adresgegevens voor eigen commerciële wervingsdoeleinden; Adresgegevens van reclameweigeraars; Gegevens van medewerkers en sollicitanten; Gegevens van leveranciers, voor zover deze voor de realisatie van bovengenoemde doeleinden noodzakelijk zijn.

Ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de data meegedeeld kunnen worden:

Openbare en externe instanties, aangewezen op grond van een rechtsvoorschrift, interne afdelingen en gelieerde ondernemingen alsmede contractpartners, voor zover deze voor de realisatie van bovengenoemde doeleinden noodzakelijk zijn. Doorgifte aan derden voor commercieel gebruik vindt niet plaats.

Wettelijk voorgeschreven termijnen voor het wissen van data:

Klantgegevens, bestands- en vergoedingsdata worden na afloop van het op de beëindiging van de overeenkomst volgende kalenderjaar gewist, voor zover op grond van wettelijke regelingen geen langere bewaarperiode vereist is (bevoorbeeld belastingrechtelijke richtlijnen). Verbindings- en benuttingsgevens worden uitsluitend voor berekening en bewijs van betalingen opgeslagen en wel ten hoogste zes maanden na factuurverzending. Gegevens van geïnteresseerden, wervingsgegevens, medewerkergegevens, sollicitantgegevens en leveranciergegevens worden gewist, zodra het desbetreffende oogmerk is vervallen en voor zover op grond van wettelijke regelingen geen langere bewaarperiode vereist is.

STRATO heeft belang bij een snelle en efficiënte afhandeling van geschillen. Indien een geschil niet via de normale interne procedure kan worden bijgelegd, bestaat de mogelijkheid, een onafhankelijke arbitrageprocedure overeen te komen. Het voorstel voor arbitrage door een desbetreffende instantie kan daarbij door STRATO of door de cliënt worden gedaan. STRATO heeft daartoe reeds een procedure geïmplementeerd. De beslissing van de arbitrage-instantie is voor beide partijen niet bindend. Voor alle arbitrageprocedures gelden de wetten van de bondsrepubliek Duitsland

STRATO AG