Rechtsvorm voor je webshop

Welke rechtsvorm kies je?

Bv, maatschap of vof: de keuze aan verschillende rechtsvormen in Nederland is groot. Wie een eigen webshop begint, moet een rechtsvorm kiezen die past bij de plannen voor het bedrijf en moet daarbij de economische, belastingtechnische en juridische aspecten in het oog houden.


Rechtsvormen voor webwinkels: de keuzemogelijkheden

De keuze van een rechtsvorm voor een webshop hangt van veel factoren af. Een belangrijke rol spelen bij deze beslissing onder andere:

  • Het aantal personen dat een webshop begint
  • Het beschikbare eigen kapitaal
  • De tijd en kosten die in het opzetten van een webshop worden gestoken
  • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • De aansprakelijkheid
  • De reputatie van de rechtsvorm

Iedereen die een webshop begint doet er goed aan op voorhand professioneel advies in te winnen. Talrijke belastingexperts en bedrijfsadviseurs zijn gespecialiseerd in de voorwaarden voor het opzetten van een webwinkel en kunnen je helpen om de juiste rechtsvorm voor je webshop te vinden. Om je een overzicht te geven, hebben wij de meest voorkomende rechtsvormen samengevat, waarbij we ingaan op de voor-en nadelen van elke vorm.


Rechtsvorm webwinkel

Rechtsvorm webshop: eenmanszaak

Een eenmanszaak is snel en eenvoudig gestart. De eigenaar van de eenmanszaak is ook de contactpersoon in het zakelijke verkeer en is zowel met het bedrijfs- als met zijn privévermogen aansprakelijk. Het enige dat je moet doen om een eenmanszaak op te richten, is het bedrijf in te schrijven in het Handelsregister van de KvK (Kamer van Koophandel).

Voordeel is dat een eenmanszaak eenvoudig kan worden opgericht en dat je in het begin meestal meer belastingvoordeel hebt dan bij andere rechtsvormen.

Een groot nadeel is dat je met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van je bedrijf.


Rechtsvorm webshop

Rechtsvorm webshop: maatschap

Wanneer minstens twee personen samen als zelfstandig ondernemers een webshop runnen, kan dat met de rechtsvorm van een maatschap. In een maatschap werken partners (maten) samen onder een gemeenschappelijke naam. Elke partner brengt iets in het bedrijf in, zoals arbeid, geld of goederen en de maatschap is gericht op financieel voordeel. Dit voordeel wordt gedeeld door de partners. Een maatschapscontract hoeft niet te worden opgesteld, maar dit is wel aan te raden.

Het voordeel van een maatschap is dat hij eenvoudig is op te richten en dat er geen startkapitaal nodig is.

Het nadeel is dat je met het privévermogen voor een deel aansprakelijk bent en tenzij je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, je partner ook.


Vennootschap onder firma

Rechtsvorm webshop: vennootschap onder firma (vof)

Een vof is een samenwerkingsverband, meestal van natuurlijke personen, maar ook een rechtspersoon (zoals bijv. een bv) kan optreden als vennoot binnen een vof. Alle vennoten brengen iets in de vof in, bijv. geld, goederen of arbeid en een minimumkapitaal is niet nodig. In een vennootschapscontract worden gemaakte afspraken beschreven over de bevoegdheden van de vennoten, de inbreng en de verdeling van de winst. Hiervoor hoef je niet naar de notaris, want een juridisch adviseur, advocaat of een accountant kan ook helpen bij het opstellen van dit contract.

Voordeel van een vof is dat hij eenvoudig op te richten is en dat je net als bij een maatschap geen startkapitaal nodig hebt.

Nadeel is dat vennoten persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de vof. Schuldeisers kunnen in eerste instantie het vermogen van de onderneming opeisen en wanneer dit onvoldoende is, kunnen zij voor het geheel aanspraak maken op het privévermogen van alle vennoten en dat van eventuele echtgenoten, tenzij zij onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Ook vennoten die zijn toegetreden na het ontstaan van schulden zijn volledig aansprakelijk.


Commanditaire vennootschap

Rechtsvorm webshop: commanditaire vennootschap (cv)

Wanneer je een vof wilt beginnen, maar te weinig kapitaal hebt of een betrokken geldschieter zoekt, is de commanditaire vennootschap een optie. De geldschieter wordt je (stille) vennoot (commanditaire vennoot) en heeft een directe band met je bedrijf. Als beherende vennoot heb je de dagelijkse leiding in het bedrijf, stille vennoten zijn alleen financieel betrokken. Om een cv op te richten is geen vennootschapscontract nodig, het voldoet om de afspraken zwart op wit te zetten. In zo’n cv-contract kan staan wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen (geld, arbeid, machines), hoe de winst en het verlies worden verdeeld en op welk moment de cv eindigt.

Een cv moet ingeschreven worden in het Handelsregister van de KvK, waarbij de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten worden opgegeven. Van de stille vennoten wordt bij deze inschrijving alleen het aantal opgegeven en wat ze inbrengen.

Een voordeel van een cv is dat je de financiële steun krijgt van een stille vennoot.

Een nadeel is dat beherende vennoten met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de cv. Een beherend vennoot die toetreedt tot een cv is ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor hij of zij toetrad. Een stille vennoot kan alleen de investering kwijtraken.


Besloten vennootschap

Rechtsvorm webshop: besloten vennootschap (bv)

Als bestuurder ben je in dienst van het bedrijf, waardoor je (behalve in bepaalde gevallen) niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden. De bestuurders van een bv zijn de aandeelhouders en bezitten de hoogste macht in het bedrijf. Zij geven ook de leiding. Om een bv op te richten, moet je naar de notaris die een notariële akte opstelt met daarin de statuten. Je moet minstens 1 eurocent als startkapitaal in de vennootschap storten. De notaris verzorgt meestal de inschrijving van je bv in het Handelsregister van de KvK. Totdat dit is gebeurd ben je ook persoonlijk aansprakelijk. Een bv moet jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK.

Een groot voordeel is dat een bv een rechtspersoon is, een zelfstandige entiteit, waardoor niet jij, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Nadelen van een bv zijn o.a. de hoge oprichtingskosten en een relatief hoge belastingdruk bij een lage winst. Daarnaast kun je met een bv geen gebruikmaken van verschillende aftrekposten en regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-vrijstelling en de kleine-ondernemersregeling.


Naamloze vennootschap

Rechtsvorm webshop: naamloze vennootschap (nv)

Een nv is een rechtsvorm die erg lijkt op een besloten vennootschap. Net als bij een bv is het kapitaal verdeeld in aandelen, maar bij een nv zijn er naast aandelen op naam ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder). Daarnaast is het verplichte minimumkapitaal bij een nv 45.000 euro. Net als een bv moet ook een naamloze vennootschap jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK, de wijze waarop dit moet gebeuren hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf. Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit van de nv gelden dezelfde regels als voor de bv. De rol van toezichthouder wordt bij een bv of nv vaak vervuld door de Raad van Commissarissen of een one-tier board

Voordelen van een naamloze vennootschap zijn dat de aandelen kunnen worden overgedragen en dat er een beperkte aansprakelijkheid is voor de bestuurder(s).

Nadelen van een nv zijn o.a. het vereiste startkapitaal van 45.000 euro en de relatief hoge belastingdruk bij lage winst. Daarnaast kun je met een nv, net als met een bv, geen gebruikmaken van verschillende aftrekposten en regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-vrijstelling en de kleine-ondernemersregeling.