FAQ #2336
Artikel editieren
Artikel weiterleiten

Abonnementsovereenkomst voor SSL-certificaat

Abonnementsovereenkomst voor SSL-certificaat

 

Je dient deze abonnementsovereenkomst voor het SSL-certificaat ('overeenkomst') lezen voordat je een SSL-certificaat van Symantec, Geotrust, Thawte of RapidSSL aanvraagt, accepteert of gebruikt. Wanneer je niet akkoord gaat met de bepalingen van deze overeenkomst, mag je het certificaat niet gebruiken. Door te klikken op de knop 'accepteren', of door het accepteren of het gebruiken van een certificaat, stem je ermee in dat je deze overeenkomst aangaat en de bepalingen daarin als bindend beschouwt.

In deze overeenkomst betekent 'vennootschap' het bedrijf STRATO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn, Duitsland, dat optreedt als een wederverkoper van de certificaten.

Je verklaart en garandeert dat je de vennootschap machtigt om het certificaat in je naam aan te vragen, te accepteren, te installeren, te onderhouden, te verlengen en indien nodig in te trekken. Door het machtigen van je wederverkoper tot het gebruik van je certificaat stem je in met het wettelijk bindende karakter van deze overeenkomst.

 

1. Definities.

'Certificaat' verwijst naar een elektronisch document dat door middel van een digitale handtekening een Publieke sleutel aan een identiteit (persoon of organisatie) koppelt en ten minste één naam specificeert of de uitgevende SSL-certificeringsinstantie identificeert, de Abonnee identificeert, de Publieke sleutel van de Abonnee bevat, de geldigheidsduur van het Certificaat identificeert, een serienummer van het Certificaat identificeert en een digitale handtekening van de uitgevende SSL-certificeringsinstantie bevat.

'Aanvraag van certificaat' (Certificaataanvraag) verwijst naar een aanvraag bij een SSL-certificeringsinstantie tot uitgifte van een Certificaat.

'SSL-certificeringsinstantie' of 'CA' (Certification Authority) is een instantie met de bevoegdheid Certificaten uit te geven, te schorsen of in te trekken. In het kader van deze Overeenkomst geldt Symantec als de CA.

De 'Certification Practice Statement' (Beschrijving van certificeringspraktijk) of 'CPS' is een document in de op dat moment geldende versie die een beschrijving van de door een CA gebruikte procedure voor de uitgifte van Certificaten bevat. De CPS van de Vennootschap is gepubliceerd in de Repository (vindplaats).

'Intellectuele eigendomsrechten' verwijst naar alle nu bekende of later bestaande rechten met betrekking tot immateriële goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gedeponeerde en niet-gedeponeerde VS-Amerikaanse en buitenlandse auteursrechten, handelsmerken, handelspresentaties ('trade dresses'), handelsnamen, bedrijfsnamen, logo's, uitvindingen, octrooien, octrooiaanvragen, software, knowhow en alle andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten (van welke aard ook, over de hele wereld en zoals individueel bepaald).

'Optie Certificaatlicentie' verwijst naar de service-optie waarmee een Abonnee het recht krijgt om een Certificaat te gebruiken op één fysiek apparaat ('Eerste fysieke apparaat') en om aanvullende Certificaatlicenties op te roepen voor (i) meer fysieke servers of fysieke apparaten die door het Eerste fysieke apparaat waarop het Certificaat is geïnstalleerd worden beveiligd, met inbegrip van maar niet beperkt tot servers die zijn beveiligd met een taakverdelingsvoorziening (load balance), of voor (ii) meer fysieke servers waarop kopieën van het Certificaat zijn geïnstalleerd. Je hebt mogelijk geen toegang tot deze optie.

'Public Key Infrastructure' of 'PKI' verwijst naar de op Certificaten berustende infrastructuur voor publieke sleutels die de basis vormt van de Certificaatregelingen van de Vennootschap, en die de wereldwijde inzet en het wereldwijde gebruik van Certificaten door de Vennootschap, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar klanten, Abonnees en Certificaathouders mogelijk maakt. De PKI van Symantec wordt 'Symantec Trust Network' of 'STN' genoemd, de PKI van Geotrust en RapidSSL 'GeoTrust PKI' en de PKI van Thawte 'Thawte PKI'.

'Vertrouwende partij' (relying party) verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in vertrouwen op een Certificaat en/of digitale handtekening.

'Overeenkomst met vertrouwende partij' verwijst naar een door een CA gebruikte overeenkomst waarin de Algemene Voorwaarden worden geregeld waaronder een natuurlijke of rechtspersoon als vertrouwende partij handelt, bijvoorbeeld de in de
Repository gepubliceerde Overeenkomst met vertrouwende partij van de Vennootschap.

'Repository' (vindplaats) verwijst naar de verzameling documenten die zich onder de link voor Repository bevindt en waartoe je toegang hebt vanaf de website van de Vennootschap waarop je je Certificaat hebt aangevraagd.

'Wederverkoper' verwijst naar een internetprovider, een systeemintegrator, een hostingprovider, een technisch adviseur, een applicatiedienstverlener of een andere partij die Certificaten ter wederverkoop verkrijgt.

'Services' verwijst in zijn geheel naar de digitale certificaatdienstverlening en alle bijbehorende producten, voordelen of commerciële waarden die de Vennootschap je in het kader van de aanschaf van een SSL-certificaat ter beschikking stelt.

Als 'Abonnee' gelden personen, organisaties of rechtspersonen die de Vennootschap opdracht geven. De Abonnee is de eigenaar van de rechten op het apparaat dat onderwerp is van het uitgegeven Certificaat en is in staat en bevoegd om de Privésleutel te gebruiken die overeenkomt met de in het desbetreffende Certificaat genoemde Publieke sleutel.

 

2. Verwerking van de Aanvraag van het Certificaat.

Het Certificaat dat u hebt aangevraagd, is een SSL-certificaat dat wordt gebruikt ter ondersteuning van SSL/TLS-sessies tussen een webbrowser en een van versleuteling gebruikmakende webserver. Na ontvangst van de vereiste betaling aan de Vennootschap en na voltooiing van de verificatieprocedure voor het door jou gekozen Certificaat verwerkt de Vennootschap uw Certificaataanvraag en draagt deze over aan Symantec Ltd. Wanneer je Aanvraag voor een Certificaat is goedgekeurd, wordt je, conform deze Overeenkomst, een Certificaat voor je gebruik uitgereikt. Nadat je Certificaat is uitgereikt en geïnstalleerd, dien je de daarin bevatte gegevens te controleren en de Vennootschap onverwijld op de hoogte brengen van alle fouten. Door de ontvangst van een dergelijke melding kan de Vennootschap je Certificaat weer intrekken en je een gecorrigeerd Certificaat uitreiken.

 

3. Gebruik en beperkingen.

Het Certificaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen het Shared Webhosting Plattform (gedeelde hostingplatform) van de Vennootschap en mag alleen voor dit doel worden ingezet.

 

4. Meldingen en intrekkingen.

Wanneer je ontdekt of redenen hebt om te vermoeden dat je Privésleutel is aangetast of dat de gegevens in je Certificaat onjuist of onnauwkeurig zijn of geworden zijn, of wanneer de naam van je organisatie en/of de domeinnaamregistratie is veranderd, moet je het gebruik van het Certificaat en de bijbehorende Privésleutel onmiddellijk stoppen en de Vennootschap verzoeken om het Certificaat in te trekken. Wanneer de Vennootschap ontdekt of reden heeft om aan te nemen dat je Privésleutel is aangetast of misbruik is gemaakt van je Certificaat, moet je binnen de door de Vennootschap gestelde termijn reageren op de aanwijzingen van de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving je Certificaat in te trekken wanneer: (i) de Vennootschap ontdekt dat de gegevens in je Certificaat niet meer geldig zijn, (ii) je je verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of van de licentieovereenkomst voor het veiligheidszegel (Seal) niet nakomt of (iii) de Vennootschap naar eigen goeddunken vaststelt dat verder gebruik van je Certificaat de veiligheid of integriteit van de PKI of van de Vennootschap in gevaar kan brengen. Daarnaast kan de Vennootschap je Certificaat intrekken wegens wanbetaling.

 

5. Verplichtingen na intrekking of verlopen.

Na het verlopen van of een mededeling van intrekking van je Certificaat wordt dit onmiddellijk verwijderd van alle apparaten van de Vennootschap waarop het is geïnstalleerd en kan dit daarna op geen enkele manier meer worden gebruikt. Wanneer je in combinatie met het ingetrokken Certificaat een veiligheidszegel hebt geïnstalleerd, moet je dit van je website verwijderen.

 

6. Looptijd van de Service.

Deze Overeenkomst blijft van kracht tot het verlopen van je Certificaat of tot de intrekking daarvan (wanneer deze eerder plaatsvindt).

7. Wederzijdse verplichtingen.

7.1 Plichten van de Vennootschap. De Vennootschap draagt er zorg voor dat i) de gegevens in het Certificaat geen fouten bevatten die zijn terug te voeren op gebrek aan zorgvuldigheid bij de uitgifte van het Certificaat, ii) uitgereikte Certificaten in alle wezenlijke aspecten overeenkomen met de CPS van de Vennootschap, en iii) haar procedures voor intrekking en het gebruik van een Repository in alle wezenlijke aspecten overeenkomen met de CPS.

7.2 Uw plichten. U garandeert de Vennootschap en de vertrouwende partijen dat en verzekert hen dat (i) alle informatiemateriaal met betrekking tot de afgifte van een Certificaat dat u voor de aanvraag van uw Certificaat indient bij de Vennootschap nauwkeurig en volledig is, (ii) u de Vennootschap ervan op de hoogte zult brengen wanneer de beloften die u de Vennootschap bij uw Certificaataanvraag hebt gedaan, zijn veranderd of niet meer geldig zijn, (iii) de door u ingediende Certificaatgegevens (met inbegrip van uw e-mailadres) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, (iv) de door u ingediende Certificaatgegevens (met inbegrip van uw e-mailadres) niet voor onwettige doeleinden werden of worden gebruikt, (v) u uw Certificaat uitsluitend zult gebruiken voor toegestane en wettige doeleinden die met deze Overeenkomst verenigbaar zijn, (vi) u uw Certificaat als eindgebruiker en niet als certificeringsinstantie voor de uitgifte van Certificaten, lijsten voor intrekkingen van Certificaten of andere doeleinden zult gebruiken, (vii) elke digitale handtekening die wordt gemaakt met behulp van uw Privésleutel de digitale handtekening van de Abonnee is en dat het Certificaat op het moment van aanmaken van de digitale handtekening is geaccepteerd en in werking (niet verlopen of ingetrokken) is, (viii) u als voorwaarde voor het verkrijgen van een Certificaat verklaart dat u instemt met deze Overeenkomst, en (ix) u de technische uitvoering van de PKI, uitgezonderd met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap (behalve in die mate waarin dit u conform het toepasselijk recht niet kan worden verboden) niet zult observeren, verstoren, of omgekeerd ontwikkelen (reverse engineering) en dat u de veiligheid van de PKI niet op andere wijze opzettelijk in gevaar zult brengen. U verzekert bovendien en garandeert dat u beschikt over voldoende gegevens om een gegrond besluit te nemen wat betreft de mate waarin u op een in het kader van de PKI uitgereikt digitaal Certificaat wilt vertrouwen, dat uitsluitend u ervoor verantwoordelijk bent om te besluiten of u op dergelijke gegevens vertrouwt of niet en dat u de juridische gevolgen draagt van uw verzuim om een verplichting na te komen die u als vertrouwende partij conform de toe te passen Overeenkomst met de vertrouwende partij eventueel hebt.

 

8. Kosten en betalingsvoorwaarden.

Als tegenprestatie voor het door u verkregen Certificaat betaalt u de op de website van de Vennootschap vermelde en op het moment van uw keuze geldende kosten aan de Vennootschap of, indien van toepassing, het bedrag dat is vermeld op de betreffende factuur van de Vennootschap, conform de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap.

 

9. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten van alle vertrouwelijke of anderszins te beveiligen gegevens, producten en diensten van de Vennootschap en haar licentiegevers, evenals de ideeën, concepten, technieken, uitvindingen, procedures, software of auteursrechtelijk beschermde werken die in samenhang met de door de Vennootschap en Symantec Ltd. geleverde diensten in het kader van deze Overeenkomst zijn ontwikkeld, in deze Overeenkomst zijn opgenomen of in verband daarmee worden gebruikt, in het bijzonder alle daarop uitgevoerde wijzigingen en verbeteringen, daarvan afgeleide werken, configuraties, vertalingen, upgrades of interfaces daarvan (gezamenlijk de 'Werken van de Vennootschap'), bij de Vennootschap, Symantec Ltd. en haar licentiegevers blijven. Bij de Werken van de Vennootschap zijn uw reeds bestaande hardware en software en uw reeds bestaande netwerken niet inbegrepen. Met deze Overeenkomst worden er geen intellectuele eigendomsrechten tot stand gebracht of overgedragen, en voor elk van de partijen zijn ook verder haar intellectuele eigendomsrechten ongewijzigd en onafhankelijk van elkaar van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

10. Wijzigingen van de Abonnementsovereenkomst.

De Vennootschap is bevoegd om te allen tijde i) de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen en/of ii) delen van de daarin opgenomen Services te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt dertig (30) dagen na de publicatie ervan op de website van de Vennootschap of na kennisgeving aan u per e-mail wettelijk bindend en van kracht. Wanneer u niet akkoord gaat met de wijziging kunt u binnen 60 dagen na het van kracht worden van de wijziging een uitzonderingsrecht tot opzegging van uw SSL-certificaat uitoefenen door een desbetreffende mededeling naar de Vennootschap te sturen. Door uw verdere gebruik van de Services van de Vennootschap na een dergelijke wijziging verklaart u zich akkoord met de wijziging en bent u daaraan gebonden.

 

11. Gegevensbescherming.

In het kader van deze paragraaf 11 hebben 'u' en 'uw' ook betrekking op uw netwerkbeheerder(s) of andere verantwoordelijke medewerkers van uw organisatie. U stemt in met het gebruik van uw gegevens en informatie in overeenstemming met het onderstaande:
de Vennootschap behandelt en verwerkt de door u bij uw Certificaataanvraag en/of aanmelding ingediende persoonsgegevens en persoonlijke informatie conform de verklaring over bescherming van gegevens van de Vennootschap ('Privacybeleid') in de op dat moment geldende versie, die toegankelijk is via de startpagina van de website van de Vennootschap.

 

12. Uitsluiting van garantie.

MET UITZONDERING VAN DE IN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM OPGENOMEN, UITDRUKKELIJKE EN BEPERKTE GARANTIES, SLUIT DE VENNOOTSCHAP ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES UIT, IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN ALGEMENE BRUIKBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN VERVULLING VAN DE EISEN VAN DE KLANT, VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET NALEVEN VAN DE OVEREENKOMST, DE LOPENDE ZAKELIJKE RELATIE OF HET COMMERCIEEL GEBRUIK. DE VENNOOTSCHAP BELOOFT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES IN PRINCIPE ONDERBREKINGS- EN STORINGSVRIJ ZAL PLAATSVINDEN. IN DE MATE WAARIN IN EEN JURISDICTIE BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING.

13. Vrijwaring.

U stemt ermee in en verplicht zich ertoe de Vennootschap en haar Raad van Bestuur, aandeelhouders, leidinggevenden, vertegenwoordigers, medewerkers, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren resp. schadevergoedingen te betalen met betrekking tot alle aanspraken van derden, processen en procedures, vonnissen, schadevergoedingen en kosten (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) die op de volgende oorzaken zijn terug te voeren: i) het niet naleven van of niet voldoen aan de in het kader van deze Overeenkomst vermelde garanties, beloften en verplichtingen, ii) onjuiste gegevens of beschrijvingen in uw Certificaataanvraag, iii) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van natuurlijke of rechtspersonen voortvloeiend uit de door u ter beschikking gestelde gegevens of inhouden, iv) het verzuim een wezenlijk feit in de Certificaataanvraag te vermelden, in zoverre deze onjuiste opgave of weglating uit nalatigheid of met de bedoeling te misleiden werd gedaan, of v) het verzuim de Privésleutel te beveiligen of een betrouwbaar systeem te gebruiken of de noodzakelijke maatregelen te nemen om aantasting, verlies, openbaarmaking, wijziging of onbevoegd gebruik van de Privésleutel conform de bepalingen in deze Overeenkomst te verhinderen. De Vennootschap zal u onverwijld op de hoogte brengen van dergelijke vorderingen, en u bent volledig verantwoordelijk voor een gepaste verdediging tegen zulke vorderingen (met inbegrip van buitengerechtelijke schikkingen), met dien verstande echter dat a) u de Vennootschap met betrekking tot deze juridische geschillen of de buitengerechtelijke schikkingen daarvan op de hoogte houdt en u met de Vennootschap overleg pleegt, b) u zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschap, die niet onredelijk mag worden geweigerd, geen recht hebt een schikking te treffen wanneer deze voortvloeit uit een strafrechtelijke procedure of een deel daarvan is of een bepaling, een bekentenis of de erkenning van aansprakelijkheid of van schuld aan de zijde van de Vennootschap (hetzij volgens het verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht of anderszins) inhoudt of voorziet in betaling van een conform de Overeenkomst verschuldigd bedrag of niet-geldelijke vergoeding door de Vennootschap, en c) de Vennootschap het recht heeft om met rechtsbijstand naar eigen keuze en op eigen kosten mee te werken aan de verdediging tegen een vordering. De bepalingen van voorgaande paragraaf 13 blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst geldig. Als vertrouwende partij stemt u ermee in en verplicht u zich ertoe de Vennootschap en haar Raad van Bestuur, aandeelhouders, leidinggevenden, vertegenwoordigers, medewerkers, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren resp. schadevergoedingen te betalen met betrekking tot alle aanspraken van derden, processen en procedures, vonnissen, schadevergoedingen en kosten (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) die op de volgende oorzaken zijn terug te voeren: i) uw verzuim om uw verplichtingen als vertrouwende partij conform de betreffende Overeenkomst met de vertrouwende partij na te komen, ii) uw vertrouwen in een Certificaat dat in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd is, iii) uw verzuim om de status van een dergelijk Certificaat te controleren op het feit of het Certificaat verlopen of ingetrokken is.

 

14. Aansprakelijkheidsbeperkingen.

De aansprakelijkheidsregelingen uit de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap zijn van toepassing.

 

15. Overmacht.

Geen van de partijen wordt op grond van deze Overeenkomst geacht in gebreke te zijn en kan dienovereenkomstig de andere partij niet aansprakelijk stellen voor stopzetting, onderbreking of vertragingen in het nakomen van haar verplichtingen (uitgezonderd betalingsverplichtingen) als gevolg van aardbevingen, overstromingen, brand, storm, natuurrampen, overmacht, oorlog, terrorisme, gewapende conflicten, stakingen, blokkades, boycots of vergelijkbare gebeurtenissen waarvoor de betreffende partij niet verantwoordelijk is, ervan uitgaande dat de partij die gebruik maakt van deze regeling i) de andere partij daarvan onverwijld op de hoogte brengt en ii) alle maatregelen neemt die normalerwijze nodig zijn om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken; verder geldt dat wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen blijft bestaan, beide partijen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk kunnen beëindigen.

 

16. Naleving van wetten, vereisten voor uitvoer en buitenlandse aansprakelijkheidsregels bij verzending.

De partijen zijn verplicht tot naleving van alle nationale, provinciale/staats- en lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van deze Overeenkomst. Zonder beperking van de algemene toepasselijkheid van bovengenoemde bepaling is elke partij verplicht om te voldoen aan alle voorwaarden voor uitvoer ('Uitvoercontroles'). Niettegenstaande het feit dat u de Vennootschap de eindbestemming van Certificaten, software, hardware of technische gegevens (of delen daarvan) die beschikbaar zijn gemaakt door de Vennootschap (de 'Technologie van de vennootschap') hebt meegedeeld, en niettegenstaande andersluidende bepalingen van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om: (i) Technologie van de Vennootschap direct of indirect te wijzigen of naar een aan Uitvoercontrole onderhevige uitvoerbestemming te exporteren of opnieuw te exporteren, zonder van tevoren alle noodzakelijke vergunningen ('Licenties') van de instanties in de VS, of andere landen die Uitvoercontroles uitoefenen, te hebben verkregen; ii) Technologie van de Vennootschap te leveren aan partijen die op de verbodslijst 'Specially designated nationals and blocked persons' van het Ministerie van Financiën van de VS, Office of Foreign Asset Control of op de lijsten 'Denied Parties' en 'BIS Entity' van het Ministerie van Economische Zaken van de VS of op andere vergelijkbare toepasselijke lijsten staan; of iii) Technologie van de Vennootschap direct of indirect voor een door de Uitvoercontrole verboden eindgebruik in nucleaire en chemische/biologische wapen- of raketsystemen te exporteren of opnieuw te exporteren. Wanneer u deze bepaling niet nakomt, heeft de Vennootschap het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst op te schorten.

 

17. Scheidbaarheidsclausule.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in welk opzicht ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

18. Toepasselijk recht.

Toepasselijk recht voor deze Overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit de op grond van de Overeenkomst verleende diensten en Services is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is niet van toepassing.

 

19. Overdracht.

U bent zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap niet bevoegd om rechten onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden toe te kennen of over te dragen. Een dergelijke toestemming mag niet op onredelijke gronden worden geweigerd of vertraagd.

 

20. Kennisgevingen en mededelingen.

Alle mededelingen, vragen en verzoeken aan de Vennootschap in verband met deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden verzonden naar het contactadres dat wordt vermeld op de website van de Vennootschap waarop u uw Certificaat hebt aangeschaft, met een kopie naar: STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Duitsland. Met eerdere verwijzingen naar telefoonnummers wordt het volgende telefoonnummer bedoeld: 020 - 703 82 32.

 

21. Volledigheid van de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de Vennootschap vertegenwoordigen alle afspraken tussen u en de Vennootschap met betrekking tot het verkrijgen van het SSL-certificaat en vervangen alle hierop betrekking hebbende eerdere of tegelijkertijd gemaakte mondelinge of schriftelijke intentieverklaringen, afspraken, overeenkomsten en mededelingen. In bestellingen genoemde voorwaarden die niet worden vermeld in deze Overeenkomst, of in strijd zijn met de bepalingen daarvan, zijn nietig.

Abonnementsovereenkomst voor SSL-certificaat versie 1.0 (oktober 2013)

 

×